Voorwaarden

Algemene- en verhuurvoorwaarden voor korte verhuur, 1-10-2019

Hierna vind u de voorwaarden waaronder Q-Homes Recreatiewoningbeheer vakantiewoningen verhuurt voor kortdurend verblijf. Q-Homes doet dit als intermediair / tussenpersoon namens de particuliere eigenaren van de woningen.

Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. vakantieverblijf: tent, vouwkampeerwagen, kampeerauto, (sta)caravan, bungalow, zomerhuisje, trekkershut en dergelijke;
b. ondernemer: het bedrijf dat het verblijf aan de recreant ter beschikking stelt, zijnde Q-Homes Recreatiewoningbeheer;
c. recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake het vakantieverblijf aangaat, ook wel 'de huurder';
d. mederecreant: de mede op de overeenkomst aangegeven perso(o)n(en);
e. derde: iedere andere persoon, niet zijnde de recreant en/of zijn mederecreant(en);
f. overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van het vakantieverblijf; hierbij dient aan de
hand van een prijslijst vermeld te worden wat niet in de prijs inbegrepen is;
g. kosten: alle kosten voor de ondernemer die samenhangen met de uitoefening van het recreatiebedrijf;
h. informatie: schriftelijke/electronische gegevens over het gebruik van het vakantieverblijf, de voorzieningen en de regels omtrent het verblijf;
i. annulering: de schriftelijke beëindiging door de recreant van de overeenkomst, vóór de ingangsdatum van het verblijf.
j. langverhuur / longstay: een verblijf in een gehuurde acomodatie voor langer dan een maand.

Artikel 2: Inhoud overeenkomst
1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de recreant ter beschikking
een vakantieverblijf van het soort of type dat is overeengekomen, voor de overeengekomen periode en de
overeengekomen prijs.

2. De ondernemer is verplicht de schriftelijke informatie op basis waarvan deze overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de recreant te verstrekken. De ondernemer maakt wijzigingen hierin steeds tijdig schriftelijk aan de recreant bekend.

3. Indien de informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie zoals die verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst, heeft de recreant het recht de overeen komst zonder kosten te annuleren.

4. De recreant heeft de verplichting de overeenkomst en de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor dat mederecreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de overeenkomst en de bijbehorende informatie naleven.

5. Deze overeenkomst geldt voor langverhuur indien en voorzover daarvoor geen separate overeenkomst tussen de ondernemer en de recreant / huurder is gesloten.

Artikel 3: Duur en afloop van de overeenkomst
De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

Artikel 4: Prijs en prijswijziging
1.De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de ondernemer zijn
vastgesteld.

2. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra
kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen, die direct op het vakantieverblijf of de recreant betrekking hebben, kunnen deze aan de recreant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.

Artikel 5: Betaling
1. De recreant dient de betalingen in euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de
afgesproken termijnen. Deze zijn als volgt:
- van de totale huursom incl. bijkomende kosten en faciliteiten en incl. 9% BTW dient de recreant/huurder 50% te per bank voldoen binnen 10 dagen na ontvangst van de reserveringsbevestiging;
- het restant van de huursom dient de recreant/huurder te voldoen minimaal 6 weken voor aanvang van de verblijfsperiode;
- bij reserveringen binnen 8 weken voor aanvang van de verblijfsperiode dient de recreant/huurder de volledige huursom incl. alle bijkomende kosten en faciliteiten en incl. 9% BTW ineens te voldoen in één betaling per bank.

2. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

3. Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de recreant de toegang tot het vakantieverblijf te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

4. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van de recreant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

Artikel 6: Annulering
1. Bij annulering betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt:
- bij annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum, 15% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering binnen twee tot één maand voor de ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering op de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.

2. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van administratiekosten, indien de plaats door
een derde op voordracht van de recreant en met schriftelijke instemming van de ondernemer, wordt gereserveerd voor
dezelfde periode of een gedeelte daarvan.

Artikel 7: Gebruik door derden
1. Gebruik door derden van het vakantieverblijf is slechts toegestaan, indien de ondernemer daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

2. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.

Artikel 8: Voortijdig vertrek van de recreant
De recreant is de volledige prijs voor de overeengekomen tarief periode verschuldigd.

Artikel 9: Tussentijdse beëindiging door de ondernemer en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad

1. De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:
a. Indien de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) de verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat, naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet;

b. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of mederecreanten bezorgt, of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het terrein bederft;

c. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, door gebruik van het vakantieverblijf in strijd met
de bestemming van het terrein handelt.

2. Indien de ondernemer tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de recreant bij persoonlijk overhandigde brief laten weten. In die brief moet de recreant worden gewezen op de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie en op de termijn, zoals omschreven in artikel 13 lid 3, die daarbij in acht genomen moet worden. De schriftelijke waarschuwing kan in dringende gevallen achterwege worden gelaten.

3. Na opzegging dient de recreant ervoor te zorgen dat het vakantieverblijf is ontruimd en het terrein ten spoedigste is verlaten, doch uiterlijk binnen 4 uur.

4. De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

Artikel 10: Wet- en regelgeving
1. De ondernemer ziet erop toe, dat eigenaren ervoor zorgen dat het vakantieverblijf, zowel in- als extern, aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan het vakantieverblijf (kunnen) worden gesteld .

2. De recreant is verplicht alle op het terrein geldende veiligheids- voorschriften strikt na te leven. Hij draagt er tevens zorg voor, dat mederecreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt naleven.

Artikel 11: Onderhoud en aanleg
1. De ondernemer is verplicht zich in te spannen voor normaal te verwachten gastencomfort in en rond de woningen.

2. De recreant is verplicht het vakantieverblijf en de directe omgeving, gedurende de looptijd van de overeenkomst, in dezelfde staat te houden als waarin de recreant het heeft ontvangen.

3. Het is de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien of enig andere activiteit van een dergelijke aard uit te voeren.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor materiële of andere schade welke de recreant zou oplopen tijdens zijn verblijf in een via de ondernemer gehuurde woning of op het terrein waarop de woning zich bevindt, tenzij de schade rechtstreeks en aanwijsbaar aan de ondernemer is toe te rekenen.

2. De ondernemer is evenmin aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade in/uit de via de ondernemer gehuurde woning of het terrein waarop deze woning zich bevindt, tenzij de schade rechtstreeks en aanwijsbaar aan de ondernemer is toe te rekenen.

3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.

4. De ondernemer is niet aansprakelijk voor storingen in de nutsvoorzieningen..

5. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade, die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de mederecreant(en) en/of derde(n), voor zover het gaat om schade die aan de recreant, de mederecreant(en) en/of derde(n) kan worden toegerekend.

6. De ondernemer verplicht zich om na melding door de recreant van overlast, die wordt veroorzaakt door andere recreanten, passende maatregelen te nemen.

7. De ondernemer verhuurt de woningen vanuit de rechtspositie van intermediair / tussenpersoon, namens en voor rekening en risico van de eigenaar van de betreffende woning.

Coöperatie Q-Homes Vakantiewoningbeheer U.A. - 1 oktober 2019.